Visste du att för varje liter du tankar, så tankas också vattnet med upp till 3 deciliter oförbränd bensin?! Det får förödande konsekvenser för djur- och naturliv i våra vattendrag. Nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjuden sedan 2007, men det finns fortfarande kvar över 150 000 sådana motorer på våra båtar. Det innebär att var fjärde båtmotor är en tvåtaktsmotor med förgasare. Dessa gamla motorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land.

Skärgårdsbild
2 000 ton bensin rakt ut i vattnet
Eftersom över 150 000 tvåtaktsmotorer med förgasare fortfarande används, är uppskattningen att cirka 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav och insjöar varje år. Siffrorna kommer från POINT.

Spelar det någon roll?

Bensin är giftigt och innehåller bland annat PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som är skadliga för levande organismer. Det kan leda till nedsatt reproduktion och tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan.

Vid förbränning av bensin i tvåtaktsmotorer med förgasare bildas även andra miljöförstörande ämnen, till exempel kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och sotpartiklar.

Dessutom blandar man olja i bensinen för att smörja den här typen av motorer, vilket ytterligare spär på mängden farliga ämnen i utsläppen. För att dämpa ljudet från motorn går de farliga ämnena ut genom propellern. Vilket gör att de ännu lättare tas upp av livet i vattnet.

Att fritidsbåtar ofta rör sig i grunda vatten under den period när de flesta fiskarterna förökar sig gör inte saken bättre. Halterna av gift som en gammal tvåtaktare lämnar bakom sig är tillräckligt höga för att fiskägg ska dö och fiskyngel få missbildningar.

Så JA – det spelar roll!

Vad kan jag göra?

Har du en tvåtaktsutombordare med förgasarteknik, det vill säga en motor som inte har direktinsprutning? Och har du bestämt dig för att sluta släppa ut gifter i vattnet?

Lämna in din motor för skrotning

Då kan du till exempel lämna in din motor för skrotning hos Båtretur. De ser till att materialet i motorn återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt och att motorn inte säljs vidare eller blir reservdelar.

Båtretur är en nationell samverkansplattform för insamling och återvinning av fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare. Det finns inget vinstintresse, utan syftet är att det ska bli så enkelt som möjligt för att skrota båtar och motorer. Båtretur har i dagsläget 30 anläggningar runt om i landet och är ett samarbete mellan Båtskroten, Stena Recycling och Sweboat.

Tanka grönare

Om du inte har möjlighet att skrota din tvåtaktsmotor med förgasare välj alkylatbensin som är bättre för miljön och klimatet. Det är en renare form av bensin och med det i tanken hamnar mindre gifter i våra vatten. Det är också bra att byta olja till biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja. Finns dessa produkter inte på din sjömack - be macken ta in dem!

Byt till ny motor

Om du vill byta till en ny motor – välj helst en elmotor, fyrtaktare eller modern tvåtaktare som är mer miljövänlig. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare. Dessutom följer oljan inte med avgaserna ut i vattnet och luften.

En barn står vid vattnet och fiskar Som fritidsbåtägare kan vi minska miljöbelastningen så att kommande generationer ska få uppleva orörda skärgårdsvikar med klart vatten och ett myllrande växt- och djurliv. Till exempel genom att inte använda gamla tvåtaktsmotorer med förgasare.

Hjälp oss att sprida det viktiga budskapet!

Här nedan hittar du material du kan dela, skriva ut och sätta upp.

Om initiativet

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att miljötillståndet i Nordsjön och Östersjön inte uppnår god miljöstatus för farliga ämnen och utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar. Se mer under åtgärd 41 Åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt kartläggningen av avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar.

Därför ser Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Transportstyrelsenett behov av aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare.

Under 2022 startades ett pilotprojekt med Länsstyrelsen i Stockholm som projektledare för att öka takten på utfasningen av dessa motorer. Till samarbetet anslöts Båtretur (Båtskroten, Stena Recycling och Sweboat) för att samla in och materialåtervinna motorerna på ett miljömässigt korrekt sätt. I samarbetet ingår även One Water, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) och Skärgårdsstiftelsen som bidrar med kunskap och informationsspridning i befintliga nätverk.

Projektet är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten.

Vill du veta mer om kampanjen, kontakta projektledare Patrik Cederlöf på Länsstyrelsen i Stockholm.